Profile

Bio

May do do dan EC là đo công suất của ion trong dung dịch mang dòng điện. Do chỉ số này nhỏ nên đơn vị đo thường sử dụng là milliSiemens / cm (mS / cm) và microSiemens / cm (µS / cm).

Location

Ho Chi Minh, Viet Nam

Website

https://dienmaybaongoc.vn/may...

Moderator Tools

Mark as Spammer